Chinese Guy

中国語基礎の基礎!会話よりまずは読めるようになりたい!

紛らわしい漢字 - 奥 / 澳

奥 [ào] : 奥深い、はかりがたい

  • 义 [ào yì] : 奥義
  • 运 [ào yùn] : 〈略〉オリンピック
  • 迪 [ào dí] : Audi

澳 [ào] : 入り江;〈地名〉マカオ;〈略〉オーストラリア、豪

  • 门 [ào mén] : 〈地名〉マカオ
  • 大利亚 [ào dà lì yà ] : 〈国名〉オーストラリア。= 澳洲 [ào zhōu]